Policy

Kvalitetspolicy:

Genom att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och anpassa dem efter våra kunders behov ska Sätila Bygg bibehålla och öka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är företagets viktigaste konkurrensmedel vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och leverera tjänsten eller produkten i rätt tid. Allt vi gör ska utformas och bedrivas så att tillämpliga krav uppfylls och våra kunder erhåller ett mervärde genom att nyttja oss som en pålitlig och långsiktig partner.”

Miljöpolicy:

”Miljöarbetet på Sätila Bygg AB, skall präglas av öppenhet och helhetssyn samt vara förebyggande och syfta till ständig förbättring. I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på miljön begränsas så mycket som möjligt.
Sätila Bygg AB har som grundkrav att alltid följa de lagar och andra bestämmelser som
gäller för vår verksamhet.

 

Vårt miljöarbete omfattar både vårt eget miljöarbete och våra anlitade leverantörer.

I vårt arbete beaktar vi följande miljöaspekter:

 

  • Vi källsorterar vårt avfall.
  • Vid användning och inköp av material, energi, transporter och tjänster försöker vi minimera vår miljöpåverkan.
  • Vi försöker ständigt bli bättre i vårt eget miljöarbete genom att utveckla och förbättra vårt miljöarbete
  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.
  • I vårt arbete används olika maskiner och utrustningar för att underlätta utförandet. Maskiner och utrustningar är valda med beaktande av miljöaspekter.”

 

 

Certifikat 2016